Przedsiębiorcy

PRAWO SPÓŁEK, GOSPODARCZE I DORADZTWO KORPORACYJNE

W tym obszarze działalność Kancelarii obejmuje kompleksową obsługę procesów tworzenia i likwidacji wszelkich podmiotów gospodarczych, bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, jak i przedsiębiorców indywidualnych, świadczenie obsługi prawnej dla organów spółek prawa handlowego (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy), reprezentowanie podmiotów, podlegających obowiązkowi wpisu do KRS w postępowaniach rejestrowych. Wspólnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie regulacji kodeksu spółek handlowych, a także innych regulacji prawa handlowego i gospodarczego, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania danego podmiotu. Kancelaria świadczy usługi polegające na opracowywaniu i modyfikowaniu wewnętrznych aktów korporacyjnych i organizacyjnych (umowy spółek, statuty, regulaminy organów). Zapewniamy udział w negocjacjach oraz reprezentację w postępowaniach sądowych w razie sporów między spółkami prawa handlowego a jej udziałowcami (akcjonariuszami). Doradzamy przy przygotowywaniu umów pomiędzy spółką prawa handlowego a członkami jej organów (kontrakty managerskie).

PRAWO CYWILNE i PRAWO KONTRAKTÓW

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa cywilnego i prawa kontraktów. W ramach tej specjalizacji oferujemy sporządzenie, opiniowanie oraz negocjowanie wszelkich rodzajów umów. Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie wyboru form zabezpieczenia realizacji umów oraz realizacji uprawnień z tytułu zastosowanych zabezpieczeń. Prawnicy posiadają doświadczenie w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów. Ponadto Kancelaria sporządza opinie prawne i ekspertyzy z zakresu prawa cywilnego.

WINDYKACJA

W ramach tej specjalizacji prawnicy prowadzą postępowania mające na celu odzyskanie należności Klientów, które są trudne do wyegzekwowania od ich dłużników. Kancelaria świadczy usługi w zakresie windykacji polubownej/przedsądowej, w której dłużnicy przekonywani są do dobrowolnej zapłaty, przed wszczęciem procesu. Prawnicy zapewniają pełną obsługę przy prowadzeniu windykacji sądowej, wybierając najkorzystniejszy dla Klienta sposób prowadzenia postępowania sądowego. Natomiast na etapie egzekucji komorniczej Kancelaria aktywnie wspiera działalność komornika pilnując, aby egzekucja była szybka i skuteczna.

SPORY SĄDOWE

Kancelaria oferuje zastępstwo procesowe przed wszelkimi sądami powszechnymi na każdym etapie postępowania, nie wyłączając zastępstwa przed Sądem Najwyższym. Ponadto prawnicy reprezentują Klientów przed sądami administracyjnymi oraz wszelkimi organami administracji publicznej.

OBRÓT NIERUCHOMOSCIAMI

Kancelaria prowadzi wszelkie doradztwo prawne związane z nieruchomościami dla przedsiębiorców, doradza w zakresie nabywania, jak i zbywania nieruchomości oraz analizy stanu prawnego nieruchomości. Prawnicy pomagają na każdym etapie związanym ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości. Kancelaria oferuje doradztwo przy badaniu ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, przygotowywaniu umów sprzedaży oraz kupna nieruchomości. Prawnicy prowadzą postępowania w sprawie regulacji stanów prawnych nieruchomości, (uwłaszczenie, zasiedzenie, zwrot nieruchomości, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych). Zajmują się również pomocą przy współpracy z organem w uzyskaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń, pozwoleń, decyzji organów administracji związanych z nieruchomością. Ponadto Kancelaria świadczy usługi w zakresie prowadzenia negocjacji, konstrukcji umów, asysty podczas wizyt u notariusza, dokonywania zmian w księgach wieczystych.

AUDYTY PRAWNY (DUE DILIGENCE)

Audyt prawny stanowi instrument mający na celu poprawę bezpieczeństwa firm. Umożliwia ustalenie aktualnego stanu prawnego przedsiębiorcy i wyeliminowanie ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu gospodarczego na rynku. Istotą audytu prawnego jest wykonanie analizy prawnej mającej na celu weryfikację podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji, czynności i procedur oraz funkcjonujących wewnętrznych aktów prawnych w zakresie ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy zakres analizy uzależniony jest od potrzeb Klienta, jego planów, realizowanej strategii, celów, a także specyfiki branży i działalności badanego podmiotu. Kancelaria oferuje Klientom wykonanie jednego lub kilku audytów cząstkowych, jak również przeprowadzenie całościowej analizy prawnej przedsiębiorstwa Efektem przeprowadzonego przez Kancelarię audytu prawnego jest szczegółowy raport zawierający opis stanu faktycznego, jego ocenę w zakresie zgodności z prawem oraz zalecenia mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem lub zmierzające do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań organizacyjno-prawnych. Na zlecenie Klienta Kancelaria przygotowuje raporty z audytu prawno-finansowego na potrzeby planowanych przez Klienta transakcji gospodarczych, w szczególności w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcji związanych z obrotem przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią.

INDYWIDUALNE I ZBIOROWE PRAWO PRACY

Kancelaria prowadzi specjalistyczną obsługę dla przedsiębiorców z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, jak również reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami. Oferta Kancelarii obejmuje: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy oraz jego rozwiązywaniem lub ustaniem. Prawnicy posiadają doświadczenie w przygotowywaniu projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zakładowych i ponadzakładowych układów pracy. Na rzecz Klientów Kancelaria prowadzi doradztwo i przygotowuje dokumentację odnoszącą się do wymiaru czasu pracy. Ponadto opiniuje i przygotowuje umowy i dokumenty związane ze świadczeniem na rzecz przedsiębiorców usług na innej podstawie niż umowa o pracę (umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie). Kancelaria prowadzi obsługę prawną procesów zatrudniania członków zarządów i prokurentów, jak również wynagradzania członków rad nadzorczych, w tym przygotowanie umów o pracę oraz kontraktów managerskich. Prawnicy zajmują się przygotowaniem dokumentacji prawnej odnoszącej się do powierzania pracownikom mienia, zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu oraz zachowania poufności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Kancelaria przeprowadza procesy oraz sporządza projekty zwolnień grupowych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE

prawnicy reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych na wszystkich szczeblach, w szczególności w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zgód, pozwoleń, zezwoleń, koncesji i licencji oraz dofinansowaniem projektów. Kancelaria zajmuje się kompleksową pomocą dla przedsiębiorców w postępowaniach przed wszelkimi urzędami administracji publicznej. Prawnicy zajmują się optymalizacją podatkową procesów inwestycyjnych w tym połączeń, podziałów oraz przekształceń przedsiębiorców; planowaniem podatkowym oraz analizą podatkowych konsekwencji dokonanych transakcji i weryfikacją prawidłowości ich rozliczeń. Ponadto Kancelaria doradza oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, egzekucyjnych, w tym zabezpieczających. Celem zapewniania bezpieczeństwa podatkowego Klientów, prawnicy sporządzają wnioski o wiążące interpretacje podatkowe oraz tworzą dokumentację cen transferowych dla podmiotów powiązanych.

PRAWO BANKOWE

Kancelaria oferuje usługi prawne dla banków oraz innych podmiotów świadczących usługi finansowe. Prawnicy posiadają doświadczenie w opracowaniu i opiniowaniu rozwiązań prawnych dotyczących poszczególnych produktów bankowych, a w szczególności: w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych wynikających z zawartych umów dotyczących instrumentów finansowych, opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych – regulaminów, wzorów, opracowywaniu i opiniowaniu umów kredytowych pod kątem zabezpieczeń, opracowywaniu i opiniowaniu umów zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Ponadto w interesie Klientów, Kancelaria prowadzi postępowania ugodowe z dłużnikami, zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia w sposób, pozwalający na jego spłatę, przy jednoczesnym uzyskaniu tytułu egzekucyjnego na wypadek niewykonania ugody. Kancelaria zapewnia również reprezentację instytucji finansowych przed organami sprawującymi czynności kontrolne.

PRAWO MEDYCZNE

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla wszelkich podmiotów leczniczych oraz lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie, w tym świadczących usługi komercyjnie.
Największa grupa problemów prawnych doświadczanych przez lekarzy w ostatnim czasie wiąże się z działalnością kancelarii odszkodowawczych i zwiększoną aktywnością roszczeniową pacjentów, a także z wpisami na forach internetowych, naruszającymi dobre imię lekarza. Wielu lekarzy doświadcza także problemów związanych ze zmianą formy zatrudnienia, w tym negocjowaniem kontraktów, bądź modyfikacją warunków pracy polegającą choćby na wprowadzaniu zakazu konkurencji i jego konsekwencjami.

W związku z tym Kancelaria zapewnia lekarzom i lekarzom stomatologom w szczególności: reprezentację prawną na etapie sądowym i przedsądowym w postępowaniach wszczynanych przez pacjentów z tytułu tzw. błędów medycznych, pomoc prawną w ustaleniu zakresu i formy obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi oraz innym podmiotom uprawnionym, pomoc prawną w reagowaniu na wpisy w internecie, zmierzającą do usunięcia wpisów i/lub dochodzenie zadośćuczynienia za naruszenie dobrego imienia lekarza, reprezentację sądową w sporach o naruszenie dóbr osobistych, opracowanie dokumentacji niezbędnej w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, pomoc prawną w procesie zmiany formy prawnej działalności – rejestracja praktyki indywidualnej, grupowej, rejestracja podmiotu leczniczego, ocenę prawną umów, w tym kontraktów i umów o zakazie konkurencji, asystę prawną w procesie negocjacji umów, asystę prawną w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, organami inspekcji sanitarnej, Rzecznikiem Praw Pacjenta i innymi podmiotami.

Oferta Kancelarii skierowana do podmiotów leczniczych obejmuje: pomoc prawną przy zakładaniu i rejestracji podmiotu leczniczego, w tym opracowanie umów, statutu, regulaminu organizacyjnego, rejestrację odpowiedniej formy spółki oraz wpis do rejestru podmiotów, stałą obsługę prawną, opracowanie dokumentacji związanej z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, opracowanie i negocjacje umów pracowniczych i kontraktów, cykliczne szkolenia dla pracowników medycznych, reprezentację sądową i pozasądową w sprawach roszczeń pacjentów, w tym w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi, reprezentację sądową i pozasądową w sprawach związanych z naruszeniem dobrego imienia podmiotu leczniczego, reprezentację sądową i pozasądową w sprawach realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, reprezentację podczas kontroli prowadzonych przez organy i instytucje uprawnione, udział w negocjowaniu umów i porozumień z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi.

PRAWO FARMACEUTYCZNE

W ramach tej praktyki Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo i obsługę prawną na rzecz podmiotów świadczących usługi farmaceutyczne. Refundacja leków oraz drastyczne ograniczenia w zakresie promocji i reklamy aptek to najbardziej dotkliwie odczuwane zmiany przepisów w ostatnim czasie. W ramach oferty pomocy prawnej opracowanej specjalnie na potrzeby aptek Kancelaria zapewnia: kompleksową obsługę prawną, reprezentację sądową i pozasądową w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia z tytułu umów o realizację recept refundowanych, porady prawne w poszczególnych sprawach związanych z realizacją recept i funkcjonowaniem apteki, asystę prawną w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, organami inspekcji farmaceutycznej i innymi podmiotami, asystę prawną w toku kontroli apteki prowadzonej przez uprawnione podmioty, opracowanie umów i innych dokumentów niezbędnych w związku z prowadzeniem apteki, prowadzenie spraw pracowniczych, pomoc prawną w reagowaniu na wpisy w internecie, zmierzającą do usunięcia wpisów i/lub dochodzenie zadośćuczynienia za naruszenie dobrego imienia podmiotu prowadzącego aptekę.

OBSŁUGA FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w tworzeniu fundacji i stowarzyszeń, w tym posiadających status organizacji pożytku publicznego. Prawnicy zajmują się krok po kroku wszystkimi etapami niezbędnymi do rejestracji fundacji lub stowarzyszenia, a także uzyskania przez te podmioty statusu organizacji pożytku publicznego. Działania Kancelarii obejmują: sporządzanie projektów aktów założycielskich oraz statutów fundacji i stowarzyszeń, wybór organów fundacji lub stowarzyszenia, sporządzenie niezbędnych oświadczeń, sporządzenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentację w postępowaniu przed sądem rejestrowym. W przypadku nowo powstających podmiotów mających uzyskać status organizacji pożytku publicznego (OPP) prawnicy zapewniają pomoc w sporządzaniu dokumentacji zgodnej z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Istniejącym już fundacjom lub stowarzyszeniom chcącym uzyskać status OPP Kancelaria oferuje dostosowanie dokumentacji do wymogów tej ustawy oraz pomoc w rejestracji zmian w sądzie.

PRAWO WŁASNOSCI PRZEMYSŁOWEJ, AUTORSKIE I OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENÓW

W ramach tej specjalizacji Kancelaria oferuje: przeprowadzanie audytu pod kątem know-how przedsiębiorstwa, przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją praw własności przemysłowej; sporządzanie wniosków o rejestrację znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, patentów i innych, sporządzanie opinii i umów z zakresu prawa własności intelektualnej. Ponadto prawnicy przygotowują regulaminy i inne dokumenty wewnętrzne związane z prawem własności intelektualnej, a także zajmują się przygotowaniem i negocjowaniem wszelkiego rodzaju umów, w tym w szczególności umów: licencji, przeniesienia autorskich praw majątkowych, produkcji i dystrybucji telewizyjnej lub filmowej, agencyjnych, franczyzowych, outsourcingowych, merchandisinowych, sponsorskich, marketingowych (reklamowych) oraz związanych z rynkiem IT. Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych.

E – COMMERCE

Zważywszy na rozwijający się rynek usług elektronicznych oraz błyskawicznie zwiększającą się liczbę jego uczestników Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo i świadczenie usług dla podmiotów prowadzących działalność na rynku elektronicznym. W ramach tej specjalizacji prawnicy zajmują się opiniowaniem przyjętych przez Klienta rozwiązań w prowadzonej działalności elektronicznej pod kątem zgodności z prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochroną praw konsumentów, jak również z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do świadczenia usług drogą elektroniczną. Dodatkowo Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem lub opiniowaniem regulaminów świadczeń usług drogą elektroniczną, regulaminów sklepów i serwisów internetowych, a także świadczy usługi w zakresie doradztwa w przedmiocie tworzenia i wykorzystywania elektronicznych baz danych, przygotowywania regulaminów przetwarzania baz danych. Prawnicy prowadzą: doradztwo prawne związane z tworzeniem, korzystaniem i udostępnianiem programów komputerowych oraz domen internetowych, doradztwo prawne i prowadzenie spraw związanych z naruszeniem praw w wyniku świadczenia usług drogą elektroniczną, takich jak czyny nieuczciwej konkurencji, ochrona dóbr osobistych i praw autorskich, ochrona domen internetowych oraz ochrona przed nie zamówionymi informacjami handlowymi (spam)

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej zarówno zamawiających, jak i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania, złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie problemów pojawiających się podczas prowadzenia postępowania; pomoc prawna przy badaniu i ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto prawnicy przygotowują środki ochrony prawnej oraz zapewniają zastępstwo procesowe zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

PRAWO ROLNE

Kancelaria oferuje usługi w dziedzinie prawa rolnego. Oferta skierowana jest zarówno do rolników indywidualnych, jak również producentów rolnych, producentów i przetwórców owoców i warzyw oraz przedsiębiorców trudniących się handlem artykułami spożywczymi, warzywami i owocami na rynku krajowym, a także na skalę międzynarodową. Wśród oferowanych usług, na szczególną uwagę zasługują: kompleksowa obsługa prawna z zakresu prawa rolnego, cywilnego i administracyjnego doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, obsługa prawna grup producentów rolnych, włącznie z rejestracją grup, doradztwo w korzystaniu z programów pomocowych przeznaczonych dla rolnictwa. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcją Handlową.

PRAWO PRASOWE

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa prasowego. W ramach tej specjalizacji świadczymy usługi prawne na rzecz wydawnictw prasowych, portali internetowych oraz dziennikarzy. W ramach tego obszaru praktyki Kancelaria dokonuje analizy materiałów prasowych oraz reklam przed publikacją, emisją. Prawnicy Kancelarii zajmują się: przygotowywaniem, opiniowaniem i negocjowaniem wszelkiego rodzaju umów dotyczących materiałów prasowych, w tym reklamowych, marketingowych i sponsorskich. Kancelaria doradza i opracowuje odpowiedzi na wnioski o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych, przygotowuje wnioski o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych. Ponadto prawnicy Kancelarii pomagają dziennikarzom w dostępie do informacji publicznej, w tym sporządzaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w przygotowywaniu odwołań do samorządowego kolegium odwoławczego oraz przygotowywaniu skarg na bezczynność organów administracji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadku odmowy wydania decyzji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

PRAWO SPORTOWE

Kancelaria świadczymy pomoc prawną podmiotom działającym na rynku sportowym, tj. klubom sportowym, zawodnikom, trenerom lub innym osobom związanym ze sportem. W przypadku spraw z zakresu prawa sportowego Kancelaria oferuje m.in.: przygotowywanie i opiniowanie umów o profesjonalne uprawianie sportu, jak i kontraktów zawieranych z trenerami oraz menedżerami, obsługę prawną transferów, w tym przygotowywanie kontraktów transferowych, przygotowywanie umów sponsorskich, zastępstwo prawne w postępowaniu przed sądami powszechnymi i polubownymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z uprawnianiem sportu. Ponadto Prawnicy Kancelarii pomagają w opracowywaniu regulaminów i innych wewnętrznych aktów podmiotów działających w dziedzinie sportu. Kancelaria doradza w sporach pomiędzy klubem a zawodnikiem, a także w postępowaniach dyscyplinarnych. Kancelaria oferuje usługi bieżącej obsługi prawną klubów sportowych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych z zakresu prawa sportowego.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress